jueves, 6 de diciembre de 2012

REPLANTEXAR A EDUCACIÓNReplantexar a Educación: Nova estratexia da Comisión Europea

A comisión Europea presentou o pasado 20 de novembro unha estratexia denominada "Replantexar a Educación" ("Rethinking Education") con un único obxectivo "animar aos Estados membros a que tomen medidas inmediatas destinadas a garantir que os xoves desenvolvan as capacidades e competencias precisas para o mercado de traballo e para alcanzar os seus obxectivos en materia de crecemento e emprego."

O blog Europa/TIC do Ministerio de Educación resume os puntos máis relevantes desta estratexia en relación coas novas tecnoloxías, que son vistas como unha gran oportunidade para "mellorar a calidade, accesibilidade e equidade da educación e a formación". Concretamente, na Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, o punto 5 das "Prioridades para os estados membros" trata sobre "Intensificar o uso da aprendizaxe asistida por TIC e o acceso a REA (Recursos Educativos Abertos) de alta calidade" e inclúe as seguintes accións:
 • Modernizar a infraestrutura de TIC nas escolas.
 • Apoiar as prácticas de ensinanza e avaliación baseadas nas TIC.
 • Fomentar a transparencia dos dereitos  e obrigas dos usuarios de contidos dixitalizados.
 • Establecer mecanismos para validar e recoñecer as capacidades e competencias adquiridas mediante REA.
 • Apoiar aos centros de educación e formación para que adapten os seus modelos de funcionamento á aparición dos REA.
Tamén se fai fincapé en:
 • Desenvolvemento de capacidades transversais e capacidades básicas a todos os niveis. Isto aplícase especialmente ás capacidades empresariais e en materia de TIC.
 • Un novo parámetro de referencia sobre a aprendizaxe de idiomas: de aquí a 2020 ó menos o 50 % dos xoves de 15 anos deben coñecer unha primeira lingua estranxeira (un 42 % actualmente) e a lo menos o 75 % deben estudar unha segunda lingua estranxeira (un 61 % actualmente).
 • É preciso inverter para construír sistemas de educación e formación profesional de calidade mundial e aumentar os niveis de aprendizaxe no posto de traballo.
 • Os Estados membros deben mellorar o recoñecemento das cualificacións e capacidades, incluídas as adquiridas a marxe dos sistemas de educación e formación formais.
 • A tecnoloxía, en particular internet, debe aproveitarse plenamente. As escolas, as universidades e os centros de formación profesional e deben mellorar o acceso á educación a través de recursos educativos abertos.
 • Estas reformas deben recibir o apoio de profesores ben formados, motivados e emprendedores.
 • As necesidades de financiación deben estar orientadas a maximizar o rendemento das inversións. É preciso un debate a nivel nacional e da UE sobre a financiación da educación, especialmente da formación profesional e a educación superior.
 • É esencial adoptar un enfoque asociativo. Tanto a financiación pública como a financiación privada son precisas para impulsar a innovación e aumentar a interacción entre o mundo académico e as empresas."
Máis información:

EDUCATION & TRAINING 

 PÁXINA DO MINISTERIO SOBRE O TEMA: DOCUMENTO COMPLETO EN CASTELÁN


No hay comentarios:

Publicar un comentario